Авторизация
Логін:
Пароль:
 
Запамятати мене
Забули пароль?

Программа вступительных экзаменов, биология

29 липня 2013 - Basil

 Програма вступних випробувань складена у відповідності з програмою по біології на базі основної школи (2010 р.) і розроблена відповідно до державних стандартів та вимог, викладених у програмі з біології Міністерства освіти і науки України.
Під час вступного випробування вступник має виявити:

 ПРОГРАМА ВСТУПНОГО ІСПИТУ З БІОЛОГІЇ

НА ОСНОВІ БАЗОВОЇ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ
(Міжгірський медичний коледж)
 
 
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
На даний момент, в період значних змін, нагальною проблемою стає підготовка висококваліфікованих спеціалістів медичного профілю, яка може бути забезпечена лише наданням глибоких, різнобічних знань із підвищеним теоретичним та практичним рівнем. В зв’язку з цим, особливої ваги набуває наука про життя – біологія, яка складає основу наших уявлень про закономірності живої природи, її еволюційний розвиток. Адже, Біологія - наука, що вивчає всі прояви життя: будову і функції живих істот, їх походження і розвиток, поширення, зв’язки між собою і з неживою природою.
Розроблена програма враховує принципи системного підходу, такі як цілісність системи, підпорядкування на рівні організації, структура по вертикалі та горизонталі, розвиток у просторі і часі. Питання подані згідно структурно-логічної послідовності та взаємозв’язку елементів навчального матеріалу.
Основною навчальною метою є закріплення знань, отриманих в школі, для повторної фіксації вивчених фактів та понять, надання їм цілісності та систематичності, розширення в медико-біологічному аспекті та з позицій використання в медичній практиці. Тобто формування вмінь та навичок, що стануть основою для подальшого вивчення курсів „Анатомія людини”, „Медична біологія”, „Мікробіологія, вірусологія та імунологія”, „Нормальна фізіологія” та інших дисциплін, пов’язаних з цим курсом.
Програма включає ІІІ розділи:
І розділ „Вступ до біології” вивчає загальні питання з біології, її місце в системі природничих наук, різноманітність живих організмів, основні царства живої природи: Бактерії, Рослини, Гриби, Тварини.
У ІІ розділі „Біологія рослин та тварин” вивчаються прокаріоти, еукаріоти, будова організмів, розмноження та індивідуальний розвиток організмів, розмноження, чергування поколінь, основні фізіологічні процеси та групи рослин і тварин. Наводяться приклади їх патогенного впливу на організм людини, використання рослин у фітотерапії і фармакології.
У ІІІ розділі „Людина та її здоров’я” на прикладі будови та діяльності організму людини, як вершини еволюції тваринного світу, детально розглянуто системи органів, органи, тканини; їх функції, можливі захворювання. Розділ закінчується вивченням походження, розвитку людини та життя на Землі.
Програма вступних випробувань складена у відповідності з програмою по біології на базі основної школи (2010 р.) і розроблена відповідно до державних стандартів та вимог, викладених у програмі з біології Міністерства освіти і науки України.
Під час вступного випробування вступник має виявити:
1) знання найголовніших понять, закономірностей і законів, що стосуються будови, життя та розвитку рослинного, тваринного і людського організмів, розвитку живої природи;
2) знання будови, життя рослин, тварин, грибів, прокаріотів і людини, основних відділів рослин і класифікації тварин;
3) вміння розкривати закономірності будови, функціонування та розвитку представників різних таксономічних груп рослин, тварин, грибів.
4) вміти виявляти транспортні системи, хімічний склад рослин, визначати приналежність рослин до певної родини;
5 ) вміння обгрунтувати висновки, оперувати поняттями при поясненні явищ природи з наведенням прикладів із практики сільськогосподарського і промислового виробництва, охорони здоров'я тощо. Цьому умінню надається особливе значення, тому що воно буде свідчити про усвідомлення знань, про розуміння вступником матеріалу, що викладається.
ПРОГРАМА ВСТУПНОГО ТЕСТУВАННЯ З ДИСЦИПЛІНИ „БІОЛОГІЯ” для абітурієнтівНА БАЗІ БАЗОВОЇ ЗАГАЛЬНОЇ ОСВІТИ ( 9 КЛАСІВ)


І. Вступ до біології.

Біологія - наука про живу природу. Місце біології в системі природничих наук. Різноманітність живих організмів. Основні царства живої природи: Бактерії, Рослини, Гриби, Тварини.
 
ІІ. Біологія рослин та тварин.
Ботаніка — наука про рослини. Загальна характеристика царства Рослини. Різноманітність рослинного світу та його поширення на земній кулі. Поняття про флору та рослинність. Поняття про життєві форми рослин.

Вегетативні та генеративні органи рослин.

Корінь, особливості його будови та функцій. Види коренів. Типи кореневих систем. Основні видозміни кореня. Особливості внутрішньої будови кореня. Характеристика зон кореня, особливості їх будови та функцій, ґрунт і його значення для життя рослин. Поглинання води та мінеральних речовин з ґрунту. Добрива. Дихання коренів. Ріст кореня та чинники, що впливають на цей процес.

Пагін, особливості його будови та функції. Бруньки вегетативні та генеративні. Особливості їх будови та розміщення на стеблі. Розвиток пагону з бруньки. Ріст пагону у довжину (верхівковий і вставний). Галуження пагону та його типи. Формування крони.

Стебло — вісь пагона. Функції стебла. Пересування по стеблу неорганічних і органічних сполук. Внутрішня будова стебла дерев'янистої рослини. Ріст стебла, утворення річних кілець. Видозміни стебла.

Листок — бічна частина пагона. Зовнішня будова листка. Жилкування листків. Типи листкорозташування. Внутрішня будова листка. Функції листка. Випаровування води листками (транспірація). Дихання листків. Видозміни листка. Тривалість життя листків, листопадні та вічнозелені рослини.

Квітка, насіння, плід. Квітка — орган насінного розмноження рослин. Будова квітки. Квітки одно- та двостатеві, одно- та дводомні рослини. Суцвіття, їх різноманітність і біологічне значення. Запилення та його способи. Штучне запилення та його значення.

Запліднення у рослин. Особливості цього процесу у квіткових рослин. Утворення насіння та плодів.

Особливості будови насіння одно- та двосім'ядольних рослин. Хімічний склад насіння. Різноманітність плодів: плоди соковиті та сухі, прості та збірні, супліддя тощо.

Способи поширення плодів і насіння. Проростання насіння та необхідні умови. Біологічне значення квітки, насіння та плодів, їх роль у житті людини.

Вегетативне розмноження рослин у природі та господарстві людини. Біологічні основи вегетативного розмноження. Значення вегетативного розмноження рослин у природі та господарстві людини. Щеплення рослин і його біологічне значення.

Рослина — цілісний інтегрований організм. Взаємозв'язок органів рослини. Основні процеси життєдіяльності рослинного організму та їх регуляція.

Основні групи рослин. Водорості. Загальні риси, різноманітність і особливості поширення водоростей. Відділ Зелені водорості. Особливості будови, процесів життєдіяльності та поширення (на прикладі хламідомонади й улотриксу).

Особливості життєвого циклу вищих спорових рослин.

Відділ Мохоподібні. Загальна характеристика й особливості поширення. Різноманітність. Особливості будови та процесів життєдіяльності мохів на прикладі зозулиного льону. Утворення торфу. Роль мохоподібних у природі та житті людини.

Відділ Плауноподібні. Загальна характеристика й особливості поширення. Різноманітність. Особливості будови та процесів життєдіяльності на прикладі плауна булавоподібного. Роль плауноподібних у природі та житті людини.

Відділ Хвощеподібні. Загальна характеристика й особливості поширення. Різноманітність. Особливості будови та процесів життєдіяльності на прикладі хвоща польового. Роль хвощеподібних у природі та житті людини.

Відділ Папоротеподібні. Загальна характеристика й особливості поширення. Різноманітність. Особливості будови та процесів життєдіяльності на прикладі щитника чоловічого. Давні папоротеподібні й утворення кам'яного вугілля. Роль папоротеподібних у природі та житті людини.

Відділ Голонасінні. Загальна характеристика, різноманітність і особливості поширення. Клас Хвойні, загальна характеристика. Особливості будови та процесів життєдіяльності хвойних на прикладі сосни звичайної. Різноманітність хвойних рослин, їх роль у природі та житті людини.

Відділ Покритонасінні або Квіткові рослини. Загальна характеристика. Різноманітність покритонасінних і особливості їх поширеним. Панування покритонасінних рослин у сучасній флорі.

Клас Дводольні. Загальна характеристика. Родини Капустяні (Хрестоцвітні), Трояндові, Бобові, Пасльонові, Айстрові (Складноцвітні).

Клас Однодольні. Загальна характеристика. Родини Лілійні, Цибулеві, Злакові. Характерні ознаки, різноманітність, особливості поширення, їх біологічні особливості та господарське значення. Типові дикорослі та культурні представники.

Гриби. Загальна характеристика царства Гриби. Різноманітність грибів. Шапкові гриби, особливості їх будови та процесів життєдіяльності. Умови існування грибів у лісі. Гриби їстівні й отруйні. Цвілеві гриби. Особливості будови та процесів життєдіяльності цвілевих грибів (на прикладі мукора та пеніцила). Дріжджі, особливості їх будови та процесів життєдіяльності (живлення, дихання, розмноження). Гриби — паразити рослин (сажки, ріжки, борошнисто-росяні гриби, трутовики). Роль грибів у природі та житті людини.

Лишайники. Загальна характеристика. Особливості зовнішньої і внутрішньої будови та процесів життєдіяльності лишайників, Роль лишайників у природі та житті людини.

Бактерії. Загальна характеристика царства. Різноманітність прокаріот (бактерії, ціанобактерії), особливості їх поширення. Особливості будови та процесів життєдіяльності (живлення, дихання, розмноження, спороутворення). Роль бактерій у природі та житті людини.

Зоологія — наука про тварин. Загальна характеристика царства Тварини. Положення тварин у системі органічного світу. Різноманітність тварин, особливості їх поширення на планеті.

Підцарство Одноклітинні тварини або Найпростіші. Загальна характеристика. Особливості будови одноклітинних і процесів їх життєдіяльності (живлення, дихання, виділення, регуляція, рух, подразливість, розмноження, інцистування). Прісноводні одноклітинні: амеба протей, евглена зелена, інфузорія-туфелька. Морські одноклітинні (форамініфери, радіолярії). Одноклітинні грунту та їх роль у процесах ґрунтоутворення. Паразитичні одноклітинні (дизентерійна амеба, трипаносоми, лямблії). Роль одноклітинних у природі та житті людини.

Підцарство Багатоклітинні тварини. Характерні риси багатоклітинних тварин, їх відмінність від одноклітинних.

Тип Кишковопорожнинні. Загальна характеристика типу. Особливості будови та процесів життєдіяльності кишковопорожнинних (на прикладі гідри): радіальна (променева) симетрія, двошаровість, диференціація клітин, кишкова порожнина, рух, живлення, виділення, дихання, розмноження, регенерація. Подразливість. Різноманітність кишковопорожнинних (медузи та поліпи). Роль кишковопорожнинних у природі та в житті людини.

Тип Плоскі черв’яки. Загальна характеристика типу. Особливості будови: двобічна симетрія тіла, тришаровість, відсутність порожнини тіла, шкірно-м'язовий мішок, травна, видільна, нервова, статева системи.

Процеси життєдіяльності: рух, живлення, виділення, дихання, регенерація, розмноження та розвиток плоских черв'яків. Різноманітність плоских черв'яків: класи Війчасті черв’яки (планарія молочно-біла), Сисуни (печінковий сисун). Стьожкові черви (бичачий ціп'як), особливості поширення, будови та процесів життєдіяльності, Цикли розвитку. Пристосованість плоских черв'яків до паразитичного способу життя. Шкода, якої паразитичні черви завдають організмові хазяїна. Боротьба та профілактика захворювань, що викликаються паразитичними плоскими черв’яками.

Тип Круглі черв’яки. Загальна характеристика типу: двобічна симетрія, шкірно-м'язовий мішок, первинна порожнина тіла, травна, видільна, нервова, статева системи. Процеси життєдіяльності: рух, живлення, виділення, дихання, розмноження та розвиток круглих черв’яків. Різноманітність круглих черв’яків і середовища їхнього існування. Вільноживучі круглі черв’яки, їх роль у процесах ґрунтоутворення. Круглі черв’яки — паразити рослин (фітонематоди), тварин і людини (аскарида, гострик, трихінела). Захворювання, які вони викликають. Боротьба та профілактика захворювань, що викликаються паразитичними круглими черв’яками. Роль круглих черв’яків у природі та в житті людини.

Тип Кільчасті черв’яки. Загальна характеристика типу: двобічна симетрія, сегментованість тіла, шкірно-м'язовий мішок, вторинна порожнина тіла, травна, видільна, кровоносна, нервова, статева системи, органи чуття. Процеси життєдіяльності: рух, живлення, виділення, дихання, розмноження та розвиток, регенерація кільчастих черв’яків. Різноманітність кільчастих черв’яків, середовища існування. Клас Багатощетинкові черв’яки (нереїс, піскожил). Клас Малощетинкові черв’яки (дощовий черв'як, трубковик). Середовища існування, спосіб життя. Роль дощових черв’яків у процесах ґрунтоутворення. Клас П'явки (медична п'явка). Роль у природі та в житгі людини.

Тип Членистоногі. Загальна характеристика типу: сегментація тіла, поділ на відділи, симетрія, членисті кінцівки, поділ м'язів на групи, змішана порожнина тіла, травна, видільна, кровоносна, нервова, ендокринна, статева системи, органи чуття. Процеси життєдіяльності: рух, живлення, виділення, дихання, розмноження та розвиток. Різноманітність членистоногих, середовища існування та спосіб життя.

Ракоподібні. Загальна характеристика, особливості зовнішньої та внутрішньої будови, процесів життєдіяльності. Середовища існування. Різноманітність ракоподібних, роль у природі та в житті людини.

Комахи. Загальна характеристика. Середовища існування. Особливості зовнішньої та внутрішньої будови, процесів життєдіяльності. Типи ротових апаратів. Особливості поведінки комах. Типи розвитку. Різноманітність комах. Ряди комах з неповним перетворенням. Ряди Прямокрилі, Воші. Ряди комах з повним перетворенням. Ряди Твердокрилі або Жуки, Лускокрилі або Метелики, Перетинчастокрилі, Двокрилі, Блохи. Характеристика рядів. Представники. Роль у природі та в житті людини.

Свійські комахи. Застосування комах у біологічному методі боротьби. Охорона комах.

Павукоподібні. Загальна характеристика, особливості зовнішньої та внутрішньої будови, процесів життєдіяльності. Середовища існування. Різноманітність павукоподібних (ряди Павуки, Кліщі). роль у природі та в житті людини. Поняття про переносників захворювання.

Тип Молюски. Загальна характеристика типу: симетрія тіла, поділ на відділи, мантія та мантійна порожнина, черепашка, поділ м'язів на групи, вторинна порожнина тіла, травна, видільна, кровоносна, нервова, статева системи, органи чуття. Процеси життєдіяльності: рух, живлення, виділення, дихання, розмноження та розвиток. Різноманітність молюсків, середовища існування та спосіб життя. Класи Черевоногі, Двостулкові, Головоногі. Роль молюсків у природі та в житті людини.

Тип Хордові. Загальна характеристика, середовища існування. Різноманітність хордових.

Підтип Безчерепні. Загальна характеристика. Клас Головохордові.

Особливості зовнішньої та внутрішньої будови (покриви, м'язова система, порожнина тіла, травна, видільна, кровоносна, дихальна, нервова, статева системи, органи чуття); процесів життєдіяльності (рух, травлення, виділення, дихання, кровообіг, розмноження) на прикладі ланцетника. Подібність ланцетника до безхребетних і хордових тварин.

Підтип Хребетні або Черепні. Загальна характеристика. Клас Хрящові риби. Особливості зовнішньої будови (покриви, м'язова система, скелет, порожнина тіла, травна, видільна, кровоносна, дихальна, нервова, статева системи, органи чуття); процесів життєдіяльності (рух, травлення, виділення, дихання, кровообіг, розмноження, розвиток). Різноманітність хрящових риб (акули та скати). Роль хрящових риб у природі та в житті людини.

Клас Кісткові риби. Особливості зовнішньої будови (покриви, м'язова система, скелет, порожнина тіла, травна, видільна, плавальний міхур, кровоносна, дихальна, нервова, статева системи, органи чуття); процесів життєдіяльності (рух, травлення, виділення, дихання, кровообіг, розмноження, розвиток). Особливості поведінки риб. Нерест, турбота про нащадків. Різноманітність кісткових риб. Ряди Осетроподібні, Оселедцеподібні, Лососеподібпі, Окунеподібні, Коропоподібні. Підкласи Кістопері та Дводишні. Характеристика рядів. Представники. Роль у природі та в житті людини. Промисел риб. Раціональне використання рибних ресурсів. Штучне розведення риб. Охорона риб.

Клас Земноводні. Загальна характеристика. Особливості зовнішньої будови у зв'язку з виходом на сушу (кінцівки, покриви, м'язова система, скелет, порожнина тіла, травна, видільна, кровоносна, дихальна, нервова, статева системи, органи чуття); процесів життєдіяльності (рух, травлення, виділення, дихання, кровообіг, розмноження, розвиток, регенерація), Різноманітність земноводних. Ряди Безхвості, Безногі та Хвостаті. Особливості організації. Представники. Роль у природі та в житті людини. Охорона земноводних.

Клас Плазуни. Особливості зовнішньої будови (кінцівки, покриви, м'язова система, скелет, порожнина тіла, травна, видільна, кровоносна, дихальна, нервова, статева системи, органи чуття); процесів життєдіяльності (рух, травлення, виділення, дихання, кровообіг, розмноження, розвиток, регенерація). Сезонні явища у житгі плазунів. Пристосованість плазунів до життя на суші. Різноманітність плазунів: лускаті, черепахи, крокодили. Особливості організації. Представники. Роль у природі та в житті людини. Охорона плазунів.

Клас Птахи. Особливості зовнішньої будови (кінцівки, покриви, м'язова система, скелет, порожнини тіла, травна, видільна, кровоносна, дихальна, нервова, статева системи, органи чуття); процесів життєдіяльності (рух, травлення, виділення, дихання в польоті та стані спокою, кровообіг). Сезонні явища у житті птахів. Осілі, кочові та перелітні птахи. Перельоти птахів і способи їх дослідження. Розмноження та розвиток птахів: шлюбна поведінка, влаштування гнізд. Будова яйця птахів і інкубація. Птахи виводкові та нагніздні. Різноманітність птахів. Безкільові (страуси, казуари, ківі). Птахи Кілегруді (ряди Дятли, Куроподібні, Гусеподібні, Соколоподібні, Совоподібні, Горобцеподібні). Особливості організації. Представники. Роль у природі та в житті людини. Птахівництво. Охорона птахів.

Клас Ссавці. Загальна характеристика. Особливості будови (парні кінцівки, покриви та їх похідні, м'язові система, скелет, поділ порожнини тіла на грудну та черевну, травна, видільна, кровоносна, дихальна, нервова, статева системи, органи чуття) і процесів життєдіяльності (рух, травлення, виділення, дихання, кровообіг). Особливості розмноження та розвитку ссавців. Турбота про нащадків. Різноманітність ссавців. Яйцекладні чи Однопрохідні. Сумчасті. Плацентарні (ряди Комахоїдні, Рукокрилі, Гризуни, Зайцеподібні, Хижі, Ластоногі, Китоподібні, Парнокопиті, Непарнокопиті, Примати). Значення ссавців у природі та в житті людини. Свійські тварини.

Тваринництво. Охорона ссавців.

ІІІ. Біологія людини.

Анатомія, фізіологія, антропологія, генетика й екологія людини. Гігієна — наука про здоров'я та його збереження. Поняття про здоров'я та хворобу людини.

Організм людини як цілісна біологічна система. Органи, фізіологічні та функціональні системи органів. Гомеостаз, шляхи його забезпечення. Загальні відомості про нервову, гуморальну й імунну регуляції діяльності організму людини. Поняття про подлазливість і рефлекс.

Ендокринна система. Роль ендокринної системи в забезпеченні життєдіяльності організму. Загальні уявлення про залози зовнішньої, внутрішньої та змішаної секреції. Поняття про гормони, їх хімічну природу та функції. Залози внутрішньої секреції людини та їх функції: гіпофіз, щитоподібна і підшлункова залози, надниркова залоза, тимус (вилочкова залоза). Особливості гуморальної регуляції життєвих функцій організму людини. Можливі порушення секреторної діяльності залоз внутрішньої секреції, їх профілактика.

Нервова система. Основні уявлення про нервову систему, її значення в регуляції й узгодженні функцій організму людини, у взаємодії організму з середовищем. Будова та види нейронів. Нерви та нервові вузли. Рефлекторний принцип діяльності нервової системи. Безумовні й умовні рефлекси. Рефлекторна дуга.

Поділ нервової системи на центральну та периферійну. Будова та функції соматичного і вегетативного відділів нервової системи.

Будова та функції спинного мозку. Головний мозок, будова та функції його відділів (довгастого мозку, мозочку, середнього, проміжного і переднього мозку). Кора великих півкуль і її функції.

Можливі порушення структури та функцій нервової системи, їх профілактика.

Взаємозв'язок нервової та гуморальної регуляції в організмі людини. Поняття про стрес і чинники, що його спричиняють.

Опорно-рухова система. Опорно-рухова система людини, її функції та значення. Кісткова та хрящова тканини, зв'язки та сухожилля. Будова, склад, властивості кісток і їх ріст. Типи кісток організму людини. Хрящі. Рухомі, напіврухомі та нерухомі з'єднання кісток. Будова та типи суглобів. Скелет окремих відділів людини: голови, тулуба, верхніх і нижніх кінцівок і їх поясів. Особливості будови скелету людини у зв'язку з прямоходінням і працею.

М'язи як частина опорно-рухової системи. Особливості будови та функції посмугованих (скелетних) м'язів: їх з'єднання з кістками та шкірою. Роль нервової та гуморальної систем у регуляції діяльності м'язів. Механізми скорочення м'язових клітин. Робота м'язів. Втомлюваність і її фізіологічні причини. Основні групи м'язів: голови, шиї, тулуба (грудної клітки, очеревини, спини), верхніх і нижніх кінцівок. Регулювання навантаження та відпочинку. Рухова активність і здоров'я. Гіподинамія та запобігання їй. Причини виникнення викривлення хребта та розвитку плоскостопості, заходи запобігання цим аномаліям. Значення праці, фізичного виховання, заняття спортом і активного відпочинку для правильного формування скелета та розвитку м'язів.

Кров і кровообіг. Склад, функції та значення крові. Плазма крові, її хімічний склад і властивості. Будова та функції еритроцитів, тромбоцитів і лейкоцитів. Групи крові та резус-фактор. Правила переливання крові. Осідання крові.

Поняття про імунітет. Види імунітету: клітинний і гуморальний, вроджений і набутий. Механізми формування імунітету. Поняття про антигени й антитіла. Можливі причини пригнічення імунної системи. Проблема відторгнення чужорідних частин при пересадженні тканин і органів. Штучний імунітет (активний і пасивний). Поняття про вакцини та сироватки, їх роль у профілактиці та лікуванні захворювань. СНІД.

Будова та робота серця людини. Автоматія серця. Нервово-гуморальна регуляція серцевого циклу.

Будова та функції кровоносних судин (артерій, вен, капілярів), великого та малого кіл кровообігу. Рух крові по судинах, кров'яний тиск у них. Пульс. Нейрогуморальна регуляція кровообігу.

Лімфатична система, лімфообіг. Склад, утворення та функції лімфи. Особливості будови лімфатичних вузлів і їх роль. Взаємозв'язок між кров'ю, тканинною рідиною та лімфою.

Система органів дихання. Будова та функції верхніх (носова порожнина, носоглотка, ротоглотка) і нижніх (гортань, трахея, бронхи) дихальних шляхів. Будова та функції легень, їх розташування в організмі людини. Альвеоли.

Процеси вдиху та видиху, їх регуляція. Газообмін у легенях. Основні показники активності дихання. Обмін газів у тканинах. Нервова та гуморальна регуляція дихання. Профілактика захворювань органів дихання.

Система органів травлення й обмін речовин в організмі людини. Значення процесів травлення та всмоктування поживних речовин у шлунково-кишковому тракті для життєдіяльності організму людини. Основні відомості про харчові продукти рослинного та тваринного походження, способи їх зберігання. Методи дослідження процесів травлення.

Будова ротової порожнини та травлення в ній. Будова та функції зубів. Роль язика в перемішуванні їжі та сприйнятті її смаку. Склад слини та її роль у травленні. Ковтання їжі, механізм його здійснення. Будова та функції стравоходу.

Будова шлунка, травлення в ньому та нервово-гуморальна регуляція його діяльності. Склад шлункового соку, його роль у процесі травлення.

Будова тонкого кишечнику, травлення та всмоктування поживних речовин у ньому. Склад кишкового соку, секрети підшлункової залози та печінки, роль жовчного міхура.

Будова товстого кишечнику, травлення та всмоктування речовин у ньому. Формування калових мас і виведення їх із організму. Роль мутуалістичних мікроорганізмів кишечнику (кишкова паличка тощо) у забезпеченні травлення та синтезі біологічно активних речовин (вітаміни К і В12 тощо). Гігієна травлення.

Вітаміни, їх роль в обміні речовин. Поняття про авітамінози, гіпо- та гіпервітамінози. Вміст і способи зберігання вітамінів в основних харчових продуктах. Норми харчування в залежності від вмісту необхідних організму речовин і витрат енергії.

Система органів виділення. Необхідність виділення з організму продуктів обміну. Будова та функції органів сечовидільної системи: нирок, сечоводів, сечового міхура, сечовидільного каналу Утворення сечі, регуляція сечоутворення та сечовиділення.

Профілактика захворювань сечовидільної системи.

Шкіра. Будова та функції шкіри. Похідні шкіри людини — волосся та нігті. Роль шкіри в теплорегуляції організму людини. Гігієна шкіри. Профілактика захворювань шкіри.

Розмноження та індивідуальний розвиток людини. Будова та функції чоловічої і жіночої статевих систем. Запліднення, розвиток зародка та плода (вагітність). Народження дитини, годування материнським молоком. Ріст і розвиток дитини (грудний (немовля), ясельний, дошкільний і шкільний періоди). Особливості статевого дозрівання хлопчиків і дівчаток. Регуляція народжуваності. Можливі порушення перебігу вагітності, умови їх виникнення та профілактика. Захворювання, що передаються статевим шляхом. СНІД. Профілактика ВІЛ-інфікування. Тривалість життя людини.

Сенсорні системи або аналізатори.

Подразники та їх природа. Рецептори, органи чуття та їх значення. Будова органів чуття, сприймання ними відповідних подразнень, їх передача, аналіз.

Зорова сенсорна система. Будова та функції органів зору. Сприйняття світла, кольору. Акомодація ока. Гігієна зору, запобігання його порушенням.

Слухова сенсорна система. Будова та функції органів слуху (зовнішнє, середнє та внутрішнє вухо). Сприйняття звуків. Гігієна слуху та запобігання його порушенням.

Сенсорні системи рівноваги, руху, дотику, температури. Нюхова та смакова сенсорні системи.

Біологічні основи поведінки людини. Вища нервова діяльність. Безумовні рефлекси й інстинкти. Умовні рефлекси, їх утворення, види та значення. Гальмування рефлексів і його значення для поведінки людини.

Відчуття. Сприйняття подразників як початковий етап психічних процесів. Увага та її роль у сприйнятті інформації.

Перша та друга сигнальні системи. Фізіологічні основи мови. Прояви дії вищої нервової системи та їх значення: свідомість, мислення, емоції, мотивації, пам'ять. Фізіологічні основи пам'яті та її види. Фізіологічні види емоцій. Фізіологічні основи пам'яті й емоцій. Емоційні стреси та їх вплив на організм. Способи керування емоціями.

Основні типи вищої нервової системи. Психологічна індивідуальність людини. Нахили, інтереси, темперамент, характер. Здібності й обдарованість, їх виявлення та розвиток. Поняття про особистість. Біологічні ті соціальні потреби людини, їх мотивація та роль у регуляції поведінки. Біологічна природа особистості. Поняття про характер. Вплив соціальних чинників і спадковості на формування особистості.

Сон. Характеристика сну та його фізіологічна природа. Добовий ритм сон–неспання та його біологічне значення. Сновидіння. Гіпноз. Порушення нормального сну та його наслідки.

Людина та середовище життя. Екологія людини та її значення для гармонізації відносин людства і довкілля. Вплив екологічних чинників на організм людини. Біологічні засади адаптацій людини до зміни інтенсивності дії екологічних чинників. Комплексна дія екологічних чинників на організм людини та їх взаємодія. Біологічні адаптивні ритми людини (зовнішні та внутрішні), їх роль у забезпеченні здатності організму до підтримування сталості внутрішнього середовища організму та пристосування до змін довкілля. Засоби підвищення адаптаційних можливостей організму людини.

Діяльність людини як особливий екологічний чинник та її вплив на навколишнє природне середовище. Сучасні екологічні проблеми, що постають перед людським суспільством. Шляхи розв'язання екологічних проблем і захисту навколишнього природного середовища від забруднення. Екологічний моніторинг.

Людина розумна як біологічний вид. Людина розумна (Ноmо sаріеns) — біологічний вид. Критерії та структура виду. Положення людини в системі органічного світу. Походження людини. Антропогенез і його рушійні сили. Основні етапи розвитку виду Людина розумна. Роль біологічних і соціальних чинників в історичному розвитку людини.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рекомендована література
 1. Біологія: Підруч. для 6 кл. загальноосвітньої шк. /Мусієнко М. М., Вервес Ю.Г., Славний П. С. та ін. – К.: Генеза, 2000. – 264 с.
 2. Біологія: Посіб. для вступників до вузів / Кучеренко М. Є., Балан П. Г.,  Вервес Ю. Г. та ін. – 2-ге вид., стереотип. – К.: Либідь, 1995. –336 с.
 3. Вервес Ю. Г., Балан П. Г., Серебряков В. В. Зоологія: Підруч. для 7 кл. загальноосвітньої шк. – К.: Генеза, 1996.– 296 с.
 4. Дербеньова А. Г., Шаламов Р. В. Загальна біологія: Навч. посіб. для 10-11 класів. – Х.: Світ дитинства, 1998.– 264 с.
 5. Загальна біологія: Підручник для 10-11 класів загальноосвітньої школи / Кучеренко М. Є., Вервес Ю. Г., Балан П. Г. та ін. – К.: Генеза, 1998. – 464 с.
 6. Кустовська А. В. Збірник тренувальних завдань з біології для підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання. – Харків: ТОРГСІНГ ПЛЮС, 2008. – 96 с.
 7. Програми вступних випробувань до вищих навчальних закладів України на 2003 рік / Бєскова Н. В., Бобровник С. В., Ващенко Л. С., Давидюк Л. В. та ін. – К.: Абрис, 2002. – 114 с.
 8. Слюсарєв А. О., Самсонов О. В., Мухін В. М. та ін. Біологія: Навчальний посібник. За ред. та пер. з рос. В. О. Мотузного. – 2-ге вид., випр. – К.: Вища шк., – 1995. – 607 с.
 9. Шабатура М. Н., Матяш Н. Ю., Мотузний В. О. Біологія людини: Підручник для 8 класу загальноосвітньої школи. –  2-е вид. дороб., перероб. – К.: Генеза, 2000. – 248
 10. Шабатура М. Н., Матяш Н. Ю., Мотузний В. О. Біологія людини: Підручник для 9 класу загальноосвітньої школи. –  2-е вид. дороб., перероб. – К.: Генеза, 2000. – 256
 11.  Павніченко Ю.В., Дербеньова А.Г., Шаламов Р.В. Біологія: Довід. для абітурієнтів. -Х.:Торсінг,2003.-288с.
 12. Морозюк С.С. Біологія: підручник для 6 кл. Загальноосвітніх навчальних закладів –Х.:Торсінг,2000.
 13. Біологія: Довід. для абітурієнтів / М.Є. Кучеренко, Ю.Г. Вервес, П.Г. Балан. - К.: Генеза,2003.-496с.
 14. Біологія: Програма вступних випробувань та приклади розв'язання задач / Уклад. Т.В.Коваль.-Кам'янець-Поділ.,2003.-20с.
 15. Богданова Т.Л., Брайон О.В., Данилова О.В. Довідник з біології. - К.: Наук. думка, 2003.-793с.
 16. Богуцька Т.О. Тестові завдання з біології для вступників до вищих навчальних закладів (на основі базової навч. програми з біології для серед. шкіл та програми вступ. випробувань з біології до вищих навч. закладів). - Кам'янець-Поділ.: Абетка-Нова,2003.-112с.
 17. Котик Т.С., Загайко А.А., Шаламов Р.В. Тести з біології ( 6 – 9кл. ) для школярів і абітурієнтів.-Х.:Торсінг,2003.-288с.
 18. Біологія. Тести. 6-11 класи: Посібник для учнів, учителів ЗОШ, абітурієнтів / уклад. Я. А. Омельковець, О. А. Журавльов. – К.: ВЦ „Академія”, 2007. – 400 с.
 19. Тестові завдання для вступників. Біологія / Відп. ред. Л.О. Шварц. - Луцьк: Вежа, 2011.-254с.

 
КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ
 На вступному випробуванні за кожну правильну відповідь абітурієнту нараховується певна кількість балів, яка зростає пропорційно до рівня складності:
 100–123 бали,
124–151 балів,
152– 176 балів,
177–200 балів.
200 - 177 балів виставляється абітурієнтам, які в повному обсязі виконали тестові завдання, продемонстрували обізнаність з усіма поняттями, фактами, термінами; адекватно оперують ними при розв'язанні завдань; виявили творчу самостійність, здатність аналізувати факти, які стосуються біологічних проблем.
176 - 152 бал виставляється за умови достатньо повного виконання тестових завдань. Розв'язання завдання має бути правильним, логічно обґрунтованим, демонструвати знання теоретичного матеріалу, творчо-пізнавальні уміння. Разом з тим у роботі може бути допущено декілька несуттєвих помилок.
151 - 124 балів виставляється за знання, які продемонстровані в неповному обсязі. Вони, як правило, носять фрагментарний характер. Теоретичні і фактичні знання відтворюються репродуктивно, без глибокого осмислення, аналізу, порівняння, узагальнення. Відчувається, що абітурієнт недостатньо обізнаний з літературними джерелами з навчальної дисципліни і не може критично оцінити біологічні факти, явища, ідеї.
123 - 100 балів виставляється за неправильну або неповну відповідь, яка свідчить про неусвідомленість і нерозуміння поставленого завдання. Літературу з навчальної дисципліни та її понятійно-категоріального апарату абітурієнт зовсім не знає. Відповідь вказує, що програмовим матеріалом абітурієнт не володіє.

 

Коментарі відсутні. Ваш буде першим!