Авторизация
Логін:
Пароль:
 
Запамятати мене
Забули пароль?

Міжгірський медичний коледж, умови вступу

29 липня 2013 - Basil

 Міжгірський медичний коледж оголошує прийом на підготовку фахівців з вищою освітою за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст», напрямом підготовки 1201 «Медицина», спеціальностями 5.12010101 «Лікувальна справа», 5.12010102 «Сестринська справа», денною формою навчання відповідно до ліцензії в межах ліцензованого обсягу.

 

 
Затверджено 23.11.2012

 

Погодженого в МОНмолодьсторту України 05.12.2012


 

Правила прийому до Міжгірського медичного коледжу в 2013 році


Провадження освітньої діяльності у Міжгірському медичному коледжі здійснюється відповідно до ліцензії Міністерства освіти і науки України (серія АВ № 529903 від 13.07.2010 р.) та сертифікатів про акредитацію (серія НД-І № 0750010, серія НД-1 № 0750011 від 13.07.2010р.), виданих державною акредитаційною комісією Міністерства освіти і науки України.
 

Правила прийому розроблені Приймальною комісією Міжгірського медичного коледжу відповідно до Умов прийому до вищих навчальних закладів України в 2013 році, затверджених наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 5 листопада 2012 року № 1244 та зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 13 листопада 2012 року за №, № 1902/22214, 1903/22215.


І. Загальні положення

1.1. Міжгірський медичний коледж оголошує прийом на підготовку фахівців з вищою освітою за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст», напрямом підготовки 1201 «Медицина», спеціальностями 5.12010101 «Лікувальна справа», 5.12010102 «Сестринська справа», денною формою навчання відповідно до ліцензії в межах ліцензованого обсягу (додаток 1).
 1. До Міжгірського медичного коледжу приймаються громадяни України, іноземці, а також особи без громадянства, які проживають на території України на законних підставах, мають відповідний освітній рівень та виявили бажання здобути вищу освіту. Іноземці та особи без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах, мають право на здобуття вищої освіти, крім права на здобуття вищої освіти за рахунок коштів Державного бюджету України, місцевих бюджетів, якщо інше не встановлено міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України.
Прийом до Міжгірського медичного коледжу на освітньо-кваліфікаційний рівень «молодший спеціаліст» здійснюється за конкурсом незалежно від джерел фінансування.

Гуртожиток не надається. ІІ. Вимоги дорівня освіти вступників

 1. На навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста з одночасним здобуттям повної загальної середньої освіти приймаються особи з базовою загальною середньою освітою.
 2. Міжгірський медичний коледж здійснює прийом студентів на старші курси у порядку переведення та поновлення в межах вакантних місць ліцензованого обсягу відповідно до Положення про порядок переведення, відрахування та поновлення студентів вищих закладів освіти, затвердженого
наказом Міністерства освіти України № 245 від 15 липня 1996 року. Перевищення ліцензованого обсягу допускається лише у разі поновлення осіб, які повертаються після академічної відпустки.

ІІІ. Фінансування підготовки фахівців

3.1. Фінансування підготовки фахівців у Міжгірському медичному коледжі здійснюється:
за рахунок видатків державного та місцевих бюджетів - за державним замовленням;
за рахунок коштів фізичних, юридичних осіб.
3.2. Громадяни України мають право безоплатно здобувати вищу освіту в державних і комунальних вищих навчальних закладах на конкурсній основі, якщо певний освітньо-кваліфікаційний рівень громадянин здобуває вперше.
3.3. Громадянин України має право безоплатно здобувати вищу освіту за другим напрямом (спеціальністю) у державних та комунальних навчальних закладах, якщо він за станом здоров’я втратив можливість виконувати службові чи посадові обов’язки за отриманою раніше кваліфікацією, що підтверджується висновками медико-соціальної експертної комісії.


IV. Строки прийому заяв і документів, вступних екзаменів, конкурсного відбору та зарахування на навчання
4.1. Порядок роботи приймальної комісії Міжгірського медичного коледжу:
понеділок - п'ятниця з 9.00 до 17.00 год.,
обідня перерва з 12.00-13.00 год.;
субота, неділя – вихідні дні (окрім 11 серпня, коли приймальна комісія працює з 9.00 до 16.00).
4.2. Прийом заяв і документів, вступні випробовування, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі базової загальної середньої освіти проводиться в такі строки:Етапи вступної компанії
Денна форма навчання
вступники на основі базової загальної середньої освіти
Початок прийому заяв та документів
1 липня 2013 року
Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які мають складати вступні випробування, що проводить вищий навчальний заклад
20 липня 2013 року
Строки проведення вищим навчальним закладом вступних випробувань
21-31 липня 2013 року
Термін оприлюднення рейтингового списку вступників
перший - не пізніше 12 години 1серпня 2013 року;
другий – не пізніше 12 години
5 серпня 2013 року;
третій – не пізніше 12 години
8 серпня 2013 року
Терміни зарахування вступників за державним замовленням – 11 серпня;за кошти фізичних та юридичних осіб – після зарахування на місця державного замовлення відповідної спеціальності – не пізніше 25 серпня


 

V. Порядок прийому заяв і документів для вступу у Міжгірський медичний коледж

 1.  
  Вступники особисто подають заяву про вступ до Міжгірського медичного коледжу, в якій вказують спеціальність.Приймальна комісія фіксує факт кожної подачі заяви в паперовому вигляді (із зазначенням того, оригінали чи копії документів додані до заяви) у Єдиній державній електронній базі з питань освіти безпосередньо під час прийняття заяви. Заява обробляється відповідно до вимог Закону України «Про захист персональних даних».
 2. При поданні заяви вступник пред'являє особисто:
документ, що посвідчує особу та громадянство (паспорт громадянина України, паспорт громадянина України для виїзду за кордон), приписне свідоцтво (для юнаків, які досягли 17-річного віку), свідоцтво про народження – для осіб, які за віком не мають паспорта, або інший документ, який засвідчує особу і громадянство.
документ державного зразка про базову загальну середню освіту і додаток до нього;
медичну довідку за формою 086-о;
На вимогу вступника приймальна комісія засвідчує копію документа державного зразка про базову загальну середню освіту і додатка до нього та інших документів.
 1. До заяви вступник додає:
документ державного зразка про базову загальну середню освіту, на основі якого здійснюється вступ і додаток до нього, за особистим вибором оригінали або копії;
копію документа, що посвідчує особу та громадянство;
медичну довідку за формою 086або її копію;
шість кольорових фотокарток розміром 3x4 см.
5.4. Інші документи або їх копії подаються вступником, якщо це викликано особливими умовами зарахування за відповідними спеціальностями, установленими законодавством, у строки, визначені для прийому документів, не пізніше строку для прийняття приймальною комісією першого рішення про рекомендування вступників до зарахування.
5.5. Усі копії документів засвідчуються за оригіналами приймальною комісією Міжгірського медичного коледжу або в установленому законодавством порядку. Копії документів без пред’явлення оригіналів не розглядаються.
5.6. Особи з обмеженими фізичними можливостями (інваліди І та II груп, діти-інваліди) подають документи, що засвідчують їхнє право на складання вступних екзаменів у Міжгірському медичному коледжі.
5.7. Приймальна комісія здійснює перевірку достовірності даних, поданих вступником для участі у конкурсному відборі, в Єдиній базі.
5.8. Приймальна комісія розглядає документи вступників та приймає рішення про допуск до участі в конкурсному відборі для вступу на навчання до Міжгірського медичного коледжу.
5.9. Факт ознайомлення вступника з правилами прийому, наявною
ліцензією і сертифікатом про акредитацію Міжгірського медичного коледжу за обраною спеціальністю, а також надання ним згоди на оприлюднення
результатів вступних екзаменів, наявності підстав для вступу поза
конкурсом та на обробку його персональних даних в Єдиній базі фіксується у заяві вступника і підтверджується його особистим підписом при поданні заяви.
5.10. При прийнятті на навчання осіб, які подають документ про здобутий за кордоном освітній рівень, обов’язковою є процедура нострифікації документа про здобутий освітній рівень, що проводиться Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України в установленому порядку. Нострифікація цих документів здійснюється протягом першого року навчання.


VI. Вступні випробування та конкурсний відбір

6.1. Для конкурсного відбору осіб, які на основі базової загальної середньої освіти вступають на навчання до Міжгірського медичного коледжу для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, зараховуються результати вступних випробувань з двох предметів за переліком, що наведений у додатку 5.
6.2. Вступні випробування проводяться з метою визначення можливості
вступників засвоювати відповідні фахові навчальні програми.
Усі вступні випробування при прийомі на перший курс проводяться на основі програм вступних випробувань із загальноосвітніх предметів.

Вступники складають вступні випробування :

 • на спеціальність 5.12010101 "Лікувальна справа":
  • з біології (тестові завдання ) - профільний екзамен;
  • з української мови (диктант).
 • на спеціальність 5.12010102 "Сестринська справа":
  • з біології (тестові завдання ) - профільний екзамен;
  • з української мови (диктант).
6.3. Для конкурсного відбору осіб, які на основі базової загальної середньої освіти вступають для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, конкурсний бал обчислюється як сума балів результатів вступних екзаменів, середнього бала документа про базову загальну середню освіту та додаткових балів у передбачених цими правилами випадках. Середній бал документа про базову середню освіту обчислюється за 12-бальною шкалою з округленням до десятих бала. Оцінки з документа про базову загальну середню освіту, які виставлені за 5-бальною шкалою, враховуються таким чином: «3» відповідає «6», «4» відповідає «9», «5» відповідає «12».
6.4. Результати вступних екзаменів для вступників, які вступають на основі базової загальної середньої освіти, оцінюються за 12-бальною шкалою.
6.5. Програми вступних екзаменів розробляються і затверджуються не пізніше ніж за чотири місяці до початку прийому документів.
Програми вступних екзаменів відповідають програмам з навчальних предметів загальноосвітніх навчальних закладів.
6.6. Не допускається встановлення різних вступних випробувань та критеріїв оцінювання вступних робіт при прийомі на одну і ту ж спеціальність незалежно від джерел фінансування навчання.
6.7. Особи, які без поважних причин не з'явилися на вступні екзамени у
визначений розкладом час, особи, знання яких було оцінено балами нижче
встановленого цими Правилами прийому мінімального рівня, а також особи, які забрали документи після дати закінчення прийому документів, до участі в наступних вступних випробуваннях та у конкурсному відборі не допускаються.
Перескладання вступних випробувань не допускається.
6.8. Апеляції на результати вступних екзаменів, що проведені Міжгірським медичним коледжем розглядає апеляційна комісія Міжгірського медичного коледжу, склад та порядок роботи якої затверджується наказом директора коледжу.
Апеляція вступника щодо екзаменаційної оцінки повинна подаватись не пізніше наступного робочого дня після оголошення результатів вступного випробування.
Абітурієнт особисто подає заяву до апеляційної комісії. Заяви від інших осіб не приймаються і не розглядаються.
Апеляція розглядається на засіданні апеляційної комісії не пізніше наступного робочого дня після її подання, як правило, в присутності вступника. При розгляді апеляції перевіряється тільки правильність виставлення оцінки за екзаменаційну роботу абітурієнта, додаткове опитування абітурієнтів при розгляді апеляції не допускається. Після розгляду апеляції приймається остаточне рішення апеляційної комісії щодо оцінки екзаменаційної роботи абітурієнта.


VII. Зарахування за співбесідою

7.1. За результатами співбесіди зараховуються до Міжгірського
медичного коледжу особи, яким Законом України «Про статус і соціальний
захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» надане таке право.
7.2. Програму співбесід із зазначеними категоріями осіб затверджує голова приймальної комісіїМіжгірського медичного коледжу.
7.3.Особи, які за наслідками співбесіди не рекомендовані до зарахування на навчання і які склали вступні випробовування з результатами, не нижчими передбачених цими Правилами Прийому, мають право брати участь у конкурсі на загальних засадах.


 

VIII. Зарахування вступників на основі базової загальної середньої
освіти, які досягли визначних успіхів у вивченні профільних предметів

8.1. Зараховуються до Міжгірського медичного коледжу без вступних випробувань учасники міжнародних олімпіад за умови, якщо вони вступають на спеціальності, для яких профільним є вступне випробування з предмету, з якого вони брали участь у міжнародній олімпіаді.
8.2. Призерам (особам, нагородженим дипломами I - III ступенів) IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових предметів до конкурсного бала при вступі на основі базової загальної середньої освіти зараховується додатковий бал за умови, якщо вони вступають на напрями, для яких профільним є вступне випробування з предмета, з якого вони є призерами.
 

Призерам III етапу Всеукраїнських конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт учнів - членів Малої академії наук України зараховується додатковий бал за умови відповідності секції, по якій вступник брав участь у конкурсі-захисті, напряму спеціальності згідно здодатком 1до правил прийому до Міжгірського медичного коледжу.

8.3. Величина додаткового бала встановлюється:
особам, нагородженим дипломами I ступеня, – 3 бали;
особам, нагородженим дипломами IІ ступеня, – 2 бали;
особам, нагородженим дипломами IІІ ступеня, – 1 бал.
Додатковий бал зараховується лише за однією з перелічених вище підстав.
8.2. Норма визначена пунктами 8.1, 8.2 цього розділу, поширюється на учасників міжнародних олімпіад, призерів IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад та призерів ІІІ етапу Всеукраїнських конкурсів – захистів науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України, що відбулися у поточному навчальному році, за переліком, визначеним Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України.IX. Зарахування поза конкурсом

9.1. Зараховуються поза конкурсом:
особи, яким відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» надане таке право;
діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, а також особи з їх числа віком від 18 до 23 років відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 05.04.94 № 226 «Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування» (зі змінами);
інваліди І та II груп та діти-інваліди віком до 18 років, яким не протипоказане навчання за обраною спеціальністю, відповідно до Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні»;
особи, яким відповідно до Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» надане таке право;
особи, яким відповідно до Закону України "Про підвищення престижності шахтарської праці" надане таке право;
діти військовослужбовців Збройних Сил України, інших військових формувань, працівників правоохоронних органів, які загинули під час виконання службових обов'язків, відповідно до Указу Президента України від 21.02.2002 № 157 «Про додаткові заходи щодо посилення турботи про захисників Вітчизни, їх правового і соціального захисту, поліпшення військово-патріотичного виховання молоді»;
члени сімей шахтарів та гірничорятувальників, які загинули внаслідок аварії на орендному підприємстві «Шахта імені О.Ф. Засядька», (постанова Кабінету Міністрів України від 09.01.2008 № 6).
9.2. Кількість місць для осіб, визначених у пункті 9.1 цього розділу, установлюється приймальною комісією за результатами моніторингу проведення вступної кампанії попередніх років і не повинна бути більше 7 відсотків обсягу державного замовлення з кожної спеціальності, доведеного навчальному закладу.
Зарахування осіб, визначених пунктом 9.1 цього розділу, відбувається за конкурсом відповідно до конкурсного балу вступника.
9.3. Зазначені особи зараховуються поза конкурсом лише за умови
подання оригіналів документів на вступ та одержанні відповідної кількості балів на вступних випробуваннях, що проводить Міжгірський медичний коледж не нижче встановленої цими Правилами мінімальної кількості балів та інших документів, що засвідчують право на прийом поза конкурсом.


Х. Право на першочергове зарахування

10.1.Право на першочергове зарахування до Міжгірського медичного коледжу мають:
особи, яким відповідно до Закону України «Про охорону дитинства» надане таке право;
особи, яким відповідно до Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» надане таке право;
особи, яким відповідно до Указу Президента України від 21.02.2002 № 157 «Про додаткові заходи щодо посилення турботи про захисників Вітчизни, їх правового і соціального захисту, поліпшення військово-патріотичного виховання молоді» надане таке право;
особи, яким відповідно до Указу Президента України від 12.09.2007 № 849 «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 4 вересня 2007 року «Про основні напрями фінансового забезпечення заходів щодо підвищення життєвого рівня населення у 2008 році» надане таке право;
випускники основної школи, які мають свідоцтво про базову загальну середню освіту з відзнакою;
10.2. Зазначене право надається за інших рівних умов за черговістю, визначеною пунктом 10.1 цих Правил.


ХІ. Формування таоприлюднення рейтингового списку вступників

 1. Рейтинговий список вступників формується за категоріями у такій послідовності:
 • вступники, які мають право на зарахування поза конкурсом;
 • вступники, рекомендовані до зарахування за результатами співбесіди;
 • учасники міжнародних олімпіад;
 • вступники, які зараховуються за конкурсом.
11.2. У межах кожної зазначеної в пункті 11.1 цього розділу категорії рейтинговий список впорядковується:
 • за конкурсним балом від більшого до меншого;
 • з урахуванням права на першочергове зарахування при однаковому конкурсному балі у порядку додержання підстав для його набуття.

11.3. У рейтинговому списку зазначаються:
- прізвище, ім'я, по батькові вступника;

- конкурсний бал вступника;
- наявність підстав для вступу поза конкурсом;
- наявність підстав для вступу за результатами співбесіди з відміткою про результати співбесіди;
- наявність права на першочергове зарахування.
11.4. Рейтингові списки вступників оприлюднюються шляхом розміщення на інформаційних стендах приймальної комісії та веб-сайті Міжгірського медичного коледжу із зазначенням категорій списку. Ці списки


оновлюються при внесенні змін протягом строку проведення конкурсного відбору.

ХІІ. Надання рекомендацій для зарахування

12.1. Приймальна комісія на підставі рейтингового списку вступників
приймає рішення щодо рекомендування до зарахування на навчання на місця
державного замовлення вступників, які перебувають на найвищих позиціях рейтингового списку
. Рекомендації до зарахування вступників на навчання за
рахунок коштів фізичних (юридичних) осіб надаються після завершення
зарахування вступників на місця державного замовлення. Формування списків рекомендованих до зарахування вступників відбувається у межах обсягу державного замовлення, за його відсутності – у межах ліцензійного обсягу.
12.2. Приймальна комісія приймає рішення про рекомендування до зарахування на навчання на місця державного замовлення у три етапи: у перший, п’ятий та восьмий дні після завершення вступних випробовувань.
12.3. Рішення приймальної комісії про рекомендування до зарахування оприлюднюється в день його прийняття не пізніше 12 години.
12.4. Офіційним повідомленням про надання рекомендацій до зарахування вважається оприлюднення відповідного рішення на офіційних стендах приймальної комісії.
Одночасно ця інформація оприлюднюється на веб-сайті Міжгірського медичного коледжу.
Рекомендованим до зарахування вступникам можуть надсилатись повідомлення засобами електронного та мобільного зв'язку відповідно до правил прийому до Міжгірського медичного коледжу.


ХІІІ. Реалізація права вступників на вибір місця навчання

 1. Особи, які беруть участь у конкурсному відборі, впродовж кількості днів, визначеної пунктами 14.1, 14.2 розділу XIV цих правил, після прийняття рішення про рекомендування до зарахування зобов'язані виконати вимоги для зарахування на місця державного замовлення: подати особисто оригінали свідоцтва про базову загальну середню освіту та додатка до нього, медичної довідки та інших документів, передбачених Умовами та правилами прийому, до приймальної комісії Міжгірського медичного коледжу.
 2. Особи, які в установлений строк не подали до приймальної комісії оригінали свідоцтва про базову загальну середню освіту та додатка до нього, медичної довідки та інших документів, передбачених цими Умовами та правилами прийому, втрачають право зарахування на навчання за державним замовленням.


XIV. Коригування списку рекомендованих до зарахування

14.1. Після завершенняпершого встановленого строку вибору вступниками місця навчання (чотири календарних дні після оприлюднення першого списку рекомендованих до зарахування) приймальна комісія здійснює коригування списку рекомендованих для зарахування осіб:
- приймає рішення про зарахування вступників, які були рекомендовані та виконали вимоги для зарахування (подали оригінали свідоцтва про базову загальну середню освіту та додатка до нього державного зразка, медичної довідки та інших документів, передбачених Умовами та правилами прийому, до приймальної комісії);
- анулює надані раніше рекомендації вступникам, які не виконали вимог для зарахування ( не подали оригінали свідоцтва про базову загальну середню освіту та додатка до нього державного зразка, медичної довідки та інших документів, передбачених цими Умовами та правилами прийому, до приймальної комісії) ;
- у разі наявності вакантних місць надає рекомендації до зарахування особам з числа вступників, які не отримували рекомендацію раніше, відповідно до рейтингових списків за кожною спеціальністю.
14.2. Після оприлюднення другого (5 серпня) та третього (8 серпня) списків вступників, рекомендованих до зарахування, встановлюється по три дні для виконання вступниками вимог для зарахування. Вступники, які до 10 серпня включно не подали до приймальної комісії оригінали свідоцтва про базову загальну середню освіту та додатка до нього, медичної довідки та інших документів, передбачених Умовами та правилами прийому, втрачають право зарахування на навчання за державним замовленням.
14.3. Після виконання вступниками всіх вимог для зарахування на
навчання за державним замовленням у визначених обсягах формуються списки рекомендованих для зарахування на навчання за кошти юридичних та фізичних осіб.
Вступники, у яких було анульовано рекомендацію для зарахування на місця державного замовлення, можуть бути рекомендовані до зарахування на навчання за кошти юридичних та фізичних осіб.
Строки виконання умов для зарахування за кошти юридичних та фізичних осіб здійснюється не пізніше 25 серпня.
  1. Оприлюднення списків рекомендованих для зарахування здійснюється відповідно до розділу ХІІ цих Правил.XV. Наказ прозарахування

15.1. Накази про зарахування на навчання видаються директором Міжгірського медичного коледжу на підставі рішення приймальної комісії та оприлюднюються на інформаційному стенді приймальної комісії і веб-сайті Міжгірського медичного коледжу у вигляді списку зарахованих.
 

15.2. Накази про зарахування на навчання разом з додатком до нього формуються в Єдиній базі на підставі даних, внесених до зазначеної бази навчальним закладом, за встановленою формою завантажуються до Єдиної бази та у паперовому вигляді надсилаються до Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України.

15.3. рішення приймальної комісії про зарахування вступника може бути скасоване приймальною комісією лише за письмовою заявою вступника або в разі виявлення порушень законодавства з боку вступника, передбачених пунктом 17.4 розділу XVII цих Правил.
Питання про відрахування вступника за власним бажанням та повернення йому оригіналів документів розглядається в день подання вступником письмової заяви. 

XVI. Додаткове зарахування до Міжгірського медичного коледжу та зберігання робітвступників

16.1. Особи, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 днів від дня їх початку, відраховуються з вищого навчального закладу. На звільнені місця державного замовлення може проводитись додаткове зарахування за конкурсом осіб, які вступали до Між гірського медичного коледжу на цю спеціальність. На вакантні місця ліцензованого обсягу, що фінансуються за кошти фізичних і юридичних осіб, може проводитись додаткове конкурсне зарахування осіб, які вступали до Між гірського медичного коледжу або до іншого вищого навчального закладу на ту саму спеціальність на основі базової загальної середньої освіти і не були зараховані, за умови подання ними оригіналів документів.
16.2 Роботи вступників (у т.ч. аркуші підготовки до усної відповіді, листки співбесіди), виконані ними на вступних екзаменах, співбесідах, які не прийняті на навчання, зберігаються протягом одного року, потім знищуються, про що складається акт. Якщо такий вступник рекомендований до зарахування до іншого навчального закладу за результатами поточних вступних екзаменів, то його вступні роботи надсилаються до цього вищого навчального закладу за відповідним запитом.
 

XVII. Забезпечення відкритості та прозорості при проведенні прийому до вищих навчальних закладів

 1. На засіданні приймальної комісії мають право бути присутніми представники засобів масової інформації не більше двох осіб від одного засобу.
Порядок проведення акредитації журналістів у приймальній комісії:
·  акредитація може бути постійною та тимчасовою;
·  тимчасова акредитація надається журналістам на строк виконання конкретного редакційного завдання;
 

· акредитація журналістів в Міжгірському медичному коледжі здійснюється шляхом реєстрації на підставі офіційного подання – заявки про акредитацію з пред’явленням ними відповідних документів, передбачених законами України;

·   для акредитації журналістів засобів масової інформації до  Міжгірського медичного коледжу на ім’я голови приймальної комісії подається заява про акредитацію на бланку скріплена печаткою та підписом керівника засобу масової інформації.
Заява про акредитацію повинна містити:
1.  Повну назву засобу масової інформації.
2.  Поштову адресу, номер телефону (факсу), адресу електронної пошти засобу масової інформації.
3.  Інформацію про засновників або видавців засобу масової інформації, періодичність випуску, тираж на час подання заявки (для друкованих засобів масової інформації); сферу (регіон) поширення засобу масової інформації.
4.  Прізвище, ім'я та по-батькові працівників засобів масової інформації, що акредитуються, належність до творчих або технічних працівників.
5.  Вид акредитації (постійна чи тимчасова) та її строк (для тимчасової акредитації).
 1. Громадські організації можуть звернутися до Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України із заявою про надання їм право вести спостереження за роботою приймальної комісії. Громадські організації, яким таке право надане Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України можуть направляти на засідання приймальної комісії своїх спостерігачів. Приймальна комісія зобов’язана створити належні умови для присутності громадських спостерігачів на своїх засіданнях, а також надати їм можливість ознайомлення з документами, які надаються членам комісії до засідання.
17.3. Голова приймальної комісії, як правило, оголошує про засідання комісії не пізніше дня, що передує дню засідання. В особливих випадках - не пізніше ніж за три години до початку засідання. Оголошення разом із проектом порядку денного засідання оприлюднюються.
17.4.Подання вступником недостовірних персональних даних, недостовірних відомостей про наявність права на зарахування поза конкурсом, права на першочергове зарахування, права на зарахування за співбесідою, про здобуту раніше освіту, про участь в олімпіадах та конкурсах Малої академії наук України є підставою для відрахування студента.
17.5. Інформування громадськості про подання заяв на вступ до Міжгірського медичного коледжу здійснюється за даними Єдиної державної електронної бази з питань освіти інформаційною системою «Конкурс».
Приймальна комісія зобов’язана подавати у встановленому порядку отримані від вступників відомості до Єдиної державної електронної бази з питань освіти.
 
A-Z # 28 січня 2015 в 20:19 0
За ті хабарі які вимагають викладачі коледжа можна вивчити дитину у виші!Дорогі батьки. добре подумайте перед тим як давати дитину навчатись до цього закладу!